Journey ModusJourney

מגלים את המסע הצרכני

חיבור בין עולם האונליין לעולם הפיזי

הבנת החיבור בין עולם האונליין לעולם הפיזי במסע הצרכני

פתרונות אפקטיביים לצרכן

הצעת פתרונות פניה אפקטיביים לצרכן בכל שלב שהוא עובר

אתגר שיווקי

מציאת האתגרים השיווקיים בשלבים השונים של המסע הצרכני

מסע צרכני

אפיון המסע הצרכני מרגע התעוררות הצורך, דרך אופן קבלת ההחלטה ועד אופן ההתנהגות בקניה

כלי מחקר לדוגמא:

Reality research
אתנוגרפיה 3.0

כלי המאפשר להתחקות אחר התנהגות צרכנים בעולם החדש בסביבת הצריכה הטבעית שלהם, דיגיטלית ו\או פיזית, תוך שילוב אמצעים טכנולוגים חדשים לתיעוד ואיסוף מידע בכל רגע נתון.
אתנוגרפיה